Privacyverklaring

De Zeister harmonie KZHM is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bij vragen over deze privacyverklaring, kan er contact opgenomen worden met de secretaris van de vereniging via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij vragen over welke gegevens zijn verwerkt of voor het indienen van een verzoek tot wijziging of verwijdering van gegevens, kan direct een mail worden gestuurd naar de gegevensbeheerder via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden van de vereniging worden verwerkt om activiteiten te organiseren binnen de vereniging en gebruikt voor communicatie binnen de vereniging.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Adres
- Woonplaats
- Bankrekeningnummer

Naast deze persoonsgegevens worden er gegevens vastgelegd over de ingang van lidmaatschap, huur of eigendom van instrument, in welk orkest een lid deelneemt en welke commissies of bestuurstaken het lid op zich heeft genomen.

Binnen de vereniging wordt een ledenlijst verspreid met contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en woonplaats) van alle leden. Deze gegevens worden verspreid onder de leden ter bevordering van onderling contact. De leden mogen contactgegevens van deze lijst niet delen met derden zonder toestemming van het betreffende lid.

Persoonsgegevens van Vrienden van het KZHM

Van vrienden van het KZHM worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Adres
- Woonplaats
- Bankrekeningnummer

De contactgegevens zijn nodig voor het toesturen van informatie over activiteiten van het KZHM, het opvragen van advertentiegegevens (indien van toepassing) en het toesturen van vrijkaarten voor activiteiten van het KZHM (onderdeel van het Vrienden van het KZHM-programma).

Persoonsgegevens van oud-leden van het KZHM

Van oud-leden van het KZHM worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Adres
- Woonplaats

Naast deze gegevens wordt bijgehouden welk instrument is bespeeld tijdens het lidmaatschap, in welke jaren het lidmaatschap actief is geweest en in welk orkest.

De contactgegevens worden gebruikt om uitnodigingen en informatie te sturen over bijzondere activiteiten van het KZHM. Onder bijzondere activiteiten vallen onder andere een jubileum-uitvoering, een reünie en afscheidsconcerten.

Persoonsgegevens van vrijwilligers

Naast leden zijn er ook vrijwilligers die zich inzetten voor het KZHM. Van een vrijwilliger worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Adres
- Woonplaats

De contactgegevens worden gebruikt om vrijwilligers op de hoogte te houden van activiteiten binnen de vereniging en om contact te hebben over de werkzaamheden die de vrijwilliger uitvoert voor de vereniging.

Persoonsgegevens verkregen via de website

Persoonsgegevens die binnenkomen via het contactformulier op de website worden enkel gebruikt voor afhandeling omtrent de vraag waarvoor het contactformulier is gebruikt. Deze persoonsgegevens worden niet opgeslagen en verwerkt.

Persoonsgegevens die binnen komen via het reserveringsformulier op de website, zullen enkel worden gebruikt voor communicatie omtrent de activiteit waarvoor een reservering is gemaakt. Na afloop van de betreffende activiteit worden de gegevens direct verwijderd. De volgende persoonsgegevens worden verzameld via het reserveringsformulier:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- E-mailadres
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaattype

Media

Tijdens activiteiten van het KZHM kunnen foto’s en video’s gemaakt worden die gebruikt kunnen worden ter promotie van het KZHM.

Bewaartermijn

Het KZHM bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na het opzeggen van het lidmaatschap of andere vorm van overeenkomst met het KZHM (Vriend van het KZHM/oud-lid/vrijwilliger) worden gegevens maximaal 3 maanden bewaard.

Persoonsgegevens die onderdeel zijn van financiële gegevens worden 7 jaar bewaard om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Jeugd

De persoonsgegevens van leden onder de 16 jaar worden gezien als gevoelige persoonsgegevens. Voor het gebruik van deze gegevens dient toestemming te worden gegeven door een ouder of voogd.

Verwerkers

De gegevens binnen de vereniging worden verwerkt door bestuursleden en vrijwilligers verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Van alle verwerkers mag verwacht worden dat zij zorgvuldig met de gegevens om zullen gaan en alle maatregelen zullen nemen om te voorkomen dat de gegevens worden gedeeld met derden waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.
Verwerkersovereenkomsten zullen alleen afgesloten worden met derden indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteiten van de vereniging. In een verwerkersovereenkomst wordt vastgelegd dat de derde partij zorgvuldig om zal gaan met de gegevens en deze niet zal delen met andere partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het KZHM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Het KZHM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het KZHM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.